(10): Kradzież impulsów telefonicznych (art. 285 k.k.)

O uruchomieniu (potocznie kradzieży) impulsów telefonicznych słów kilka…

Przestępstwo uruchomienia impulsów telefonicznych uregulowane zostało w art. 285 Kodeksu karnego. Przepis jest odpowiedzią na problem prowadzenia rozmów telefonicznych na cudzy rachunek. Potocznie nazywane jest kradzieżą impulsów, ale różni go bezprawne korzystanie z czyichś praw, a nie zabór rzeczy.

Kim może być sprawca przestępstwa uruchomienia impulsów telefonicznych i jak taki sprawca się zachowuje? 

Sprawcą przestępstwa uruchomienia impulsów telefonicznych może być każdy. Sprawca uruchamia na cudzy rachunek impulsy telefoniczne przez włączenie się do urządzenia telekomunikacyjnego. Taki sprawca najpierw włącza się do urządzenia, a następnie uruchamia impulsy. 

Ochronie podlega mienie należące do przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, abonenta i podmiotu uprawnionego przez abonenta do korzystania z przysługujących mu praw. 

O jakich urządzeniach telekomunikacyjnych mowa w tym przepisie? 

Zgodnie z art. 2 pkt 46 Prawa telekomunikacyjnego – urządzenie telekomunikacyjne to urządzenie elektryczne lub elektroniczne przeznaczone do zapewnienia telekomunikacji, np. telefon, smartfon, komputer, tablet.

Jak rozumieć pojęcie impulsów telefonicznych? 

Impulsy telefoniczne są odmianą energii elektromagnetycznej, której naliczanie umożliwia dokonywanie rozliczeń między abonentem a przedsiębiorcą telekomunikacyjnym. 

Jaka kara grozi za popełnienie przestępstwa kradzieży impulsów telefonicznych? 

Za popełnienie przestępstwa kradzieży impulsów telefonicznych grozi kara 3 lat pozbawienia wolności.

Przestępstwo ścigane jest z urzędu. Natomiast w przypadku, gdy pokrzywdzonym jest osoba najbliższa ściąganie odbywa się na wniosek. 

Czy wykorzystanie telefonu służbowego niezgodnie z ustaleniami albo telefonowanie ze skradzionego telefonu wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 285 k.k.? 

W pierwszym przykładzie, sprawca ma uprawnienia do korzystania ze służbowego aparatu telefonicznego, ale jedynie nie stosuje się do wcześniejszych uregulowań, więc nie popełnia przestępstwa uruchomienia impulsów telefonicznych. 

W drugim przypadku również nie dojdzie do popełnienia przestępstwa, gdyż sprawca telefonując ze skradzionego telefonu nie włącza się do urządzenia i nie uruchamia w ten sposób impulsów telefonicznych. Właściwa będzie inna kwalifikacja prawna.

Stan prawny na dzień: 13 lutego 2022 roku 

(9): Nielegalne uzyskanie programu komputerowego (art. 278 § 2 k.k.)

O kradzieży programu komputerowego…

W art. 278 Kodeksu karnego uregulowano przestępstwo kradzieży, w tym w § 2 tego przepisu kradzieży programu komputerowego i w § 5 przywłaszczenia karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego. 

Jak zachowuje się sprawca kradzieży programu komputerowego? 

Sprawcą kradzieży może być każdy, kto dokonuje przywłaszczenia rzeczy ruchomej o wartości ekonomicznej, która jest czyjąś własnością i w czyimś posiadaniu. 

W przypadku kradzieży programu komputerowego istotne jest to, że do kradzieży programu komputerowego dochodzi nie poprzez kradzież nośnika (art. 278 §1 k.k.), na którym program został zapisany, ale poprzez uzyskanie programu, który wcale nie musi oznaczać, że jego właściciel został pozbawiony władztwa nad nim. Program komputerowy korzysta z ochrony zarówno wynikającej z kodeksu karnego, jak i art. 115 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  Nie ma definicji legalnej programu komputerowego.  

W przypadku karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu do przestępstwa kradzieży dochodzi, gdy sprawca pozbawia właściciela władztwa nad kartą, ale sprawca nie musi karty wykorzystać. 

Przestępstwo kradzieży jest ścigane z urzędu, ale w przypadku, gdy sprawca jest osobą bliską dla pokrzywdzonego ściganie odbywa się na wniosek. 

Jaka kara grozi za kradzież programu komputerowego? 

Zarówno za kradzież programu komputerowego, jak i za kradzież karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. 

Kodeks karny dopuszcza w wypadku mniejszej wagi, czyli w sytuacji, gdy istnieją okoliczności łagodzące sąd może skazać sprawcę na karę grzywny, karę ograniczenia wolności lub karę pozbawienia wolności do roku. 

Czy wobec kradzieży programu komputerowego stosuje się rozróżnienie na przestępstwo i wykroczenie (tzw. czyn przepołowiony)? 

Aby sprawcy przypisać kwalifikację – przestępstwa kradzieży sprawca musi dokonać kradzieży rzeczy ruchomej, której wartość przekracza 500 zł, w innym wypadku zastosowanie będą miały przepisy kodeku wykroczeń art. 119 k.w. 

Jednakże takiego rozróżnienia nie stosuje się ani wobec przestępstwa kradzieży karty bankomatowej ani wobec programu komputerowego, co oznacza, że kradzież obu tych rzeczy stanowi przestępstwo, a nie wykroczenie.

Przykłady z orzecznictwa polskich sądów:

 1. „J. S. (1) został oskarżony o to, że w dniu 14 października 2010 r. przy ul. (…) w Z., pow. (…), woj. (…) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz w celu rozpowszechniania oprogramowania komputerowego, bez zgody przedstawiciela spółki (…) sp. z o.o. jako osoby uprawnionej, uzyskał cudze programy komputerowe w ten sposób, że po uprzednim podłączeniu swojego komputera do serwera spółki (…) sp. z o.o. bez uprawnienia zwielokrotnił programy komputerowe zawarte na tym serwerze poprzez skopiowanie na dysk swojego komputera plików, dokumentacji, sterowników i kodów źródłowych programów, które znajdowały się na folderach o następujących nazwach – przytoczonych w zarzucie – stanowiących mienie znacznej wartości, na łączną sumę strat 1.396.000 zł na szkodę (…) sp. z o.o. z/s przy ul. (…) w Z., tj. o czyn z art. 278 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zw. z art. 11 § 2 k.k.” (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2014 r., II AKa 75/14)
 2. „T. O. oskarżony o to, że w nieustalonym czasie, nie później niż 17 października 2012 r. w B., bez zgody podmiotu uprawnionego (…) Sp. z o.o. uzyskał cudze programy komputerowe do serwisu wózków widłowych marki J. w postaci (…) o wartości około 705.544,-zł i (…) o wartości 993.914,60 zł, a następnie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dokonał instalacji powyższego oprogramowania na dysku twardym jednostki komputera (…) stanowiącego jego własność, z którego korzystał jako serwisant wózków widłowych na terenie Przedsiębiorstwa (…) z siedzibą w B., przy ul (…) działając tym samym na szkodę (…) Sp. z o.o., tj. o przestępstwo z art. 278 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k.” (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 1 września 2016 r., II AKa 220/16). 
 3. „W okresie od czerwca 2008 r. do marca 2009 r. w X. w woj. (…), bez zgody osoby uprawnionej uzyskał cudze programy komputerowe, a to: T. (…), W. (…), N. (…), H. o łącznej wartości 805 zł zapisane na dysku twardym nr 1 swojego komputera oraz programy W. (…) i M. (…) o łącznej wartości 2.520 zł zapisane na dysku twardym nr 2 swojego komputera, działając na szkodę producentów i dystrybutorów tych programów, a to N. (…) Sp.J. z/s w W., S. sp. z o.o. z/s w W., M. sp. z o.o. z/s w W. oraz (…) P. przy czym czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi tj. o czyn z art. 278 § 2 i 3 k.k.” (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2019 r., IV KK 224/18). 

Stan prawny na dzień: 8 luty 2022 roku

(8): Niszczenie dokumentów elektronicznych (art. 276 k.k.)

O przestępstwie niszczenia dokumentów elektronicznych…

Przestępstwo niszczenia dokumentów elektronicznych uregulowane zostało w art. 276 k.k. 

Kto może być sprawcą przestępstwa niszczenia dokumentów elektronicznych?

Sprawcą może być każdy z pominięciem osób, które mają prawo wyłącznej dyspozycji dokumentem. Sprawca:

 • niszczy (zarówno niszczenie kartki papieru, jak i zapisu komputerowego)
 • uszkadza
 • czyni bezużytecznym
 • ukrywa
 • usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać. 

Dokument zgodnie z art. 115 § 14 k.k. rozumiany jest jako „każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne”.

Jeśli sprawca podejmuje czynności wobec różnych dokumentów można uznać, że doszło do dokonania jednego czynu zabronionego przy spełnieniu warunków z art. 12 k.k. 

Omawiane przestępstwo jest przestępstwem, które wymaga powstanie skutku i charakteryzuje je umyślność.  

Jaka kara grozi za popełnienie przestępstwa zniszczenia dokumentu elektronicznego? 

Przestępstwo zagrożone jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Przestępstwo jest ścigane z oskarżenia publicznego. 

Przykłady z orzecznictwa polskich sądów w sprawach dotyczących sabotażu komputerowego:

Sąd Rejonowy wyrokiem z dnia 24 lutego 2011 r., uznał M. K. i Ł. S. za winnych tego, że w nocy z 6 na 7 maja 2009 r. w L., działając wspólnie i w porozumieniu, grożąc A.R. pobiciem, a następnie używając wobec niego przemocy w postaci przyciskania go swoim ciałem do kanapy oraz dusząc go, zabrali w celu przywłaszczenia mienie w postaci laptopa, pendriva, noża, portfela, pieniędzy w kwocie 260 zł, karty bankomatowej oraz prawa jazdy, powodując w ten sposób straty na szkodę ww. pokrzywdzonego w łącznej kwocie 1.500 zł, przy czym Ł. S. czynu tego dopuścił się przed upływem 5 lat od odbycia ponad 6 miesięcy kary pozbawienia orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne. Sąd przyjął, że czyn ten wyczerpuje dyspozycję art. 280 § 1 k.k. w zb. z art. 278 § 5 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k. w zb. z art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2012 roku, III KK 45/12 odnoszący się do powyżej opisanej sprawy, w którym Sąd Najwyższy uznał, że:

Kradzież karty płatniczej stanowi przestępstwo z art. 278 § 5 k.k. niezależnie od tego, jaki charakter ma ta karta, gdy umożliwia dokonanie wypłaty oraz niezależnie od kwoty, jaką można przy jej użyciu pobrać w automacie bankowym. Przepis art. 278 § 5 k.k. jest lex specialis wobec § 1 art. 278 k.k., jako obejmujący kradzież każdej karty, o jakiej w nim mowa; wyłącza on też stosowanie art. 119 § 1 k.w., bo nie ma znaczenia, jaką kwotę można pobrać skradzioną kartą”.

Stan prawny na dzień: 6 lutego 2022 roku

(7): Wytwarzanie narzędzi hackerskich (art. 269b k.k.)

O wytwarzaniu programów komputerowych (narzędzi hackerskich) …

W art. 269b k.k. uregulowano przestępstwo wytwarzania narzędzi hackerskich. Przepis ten realizuje art. 6 Konwencji o cyberprzestępczości. Przy zastosowaniu art. 269b k.k. dochodzi do karalności podejmowania czynności przygotowawczych. 

Kto może być sprawcą przestępstwa wytwarzania narzędzi hackerskich i jakich zachować dotyczy przepis art. 269b k.k.? 

Sprawcą przestępstwa wytwarzania narzędzi hackerskich może być każdy, kto wytwarza urządzenia lub programy komputerowe przystosowane do popełnienia. Przepis ten odnosi się tylko do takich narzędzi, które został celowo przystosowane do popełnienia przestępstw. 

Nowelizacją z marca 2017 roku doszło do wyłączenia odpowiedzialności karnej w przypadku działalności prowadzonej w ramach white hacking (inaczej etyczny hacking). 

Omawiane przestępstwo charakteryzuje umyślność. 

Jaka kara grozi za popełnienie przestępstwa wytwarzania narzędzi hackerskich?

Przestępstwo zagrożone jest następującą karą:

 • karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

W § 2 przepisu 269b k.k. uregulowano obligatoryjny przepadek narzędzi hackerskich, a jedynie w przypadku, gdy narzędzia te nie należą do sprawcy albo nie ustalono ich właściciela przepadek jest fakultatywny. Przestępstwo jest ścigane z oskarżenia publicznego. 

Przykłady z orzecznictwa polskich sądów w sprawach dotyczących wytwarzania narzędzi hackerskich:

 1. A. P. (P.) w nieustalonym dniu i w nieustalony sposób oraz bez uprawnienia pozyskał hasło komputerowe umożliwiające dostęp do serwisu internetowego (…) do konta M. B. i D. P., a następnie w dniu 18 września 2018 r. w M. ul. (…) o godz. 09:19 za pomocą tego hasła i bez uprawnienia uzyskał dostęp do systemu informatycznego (…) przy użyciu numeru klienta M. B. i D. P., skąd pobrał informacje tam przechowywane, a dla niego nieprzeznaczone, dotyczące historii przelewów tego rachunku, które to informacje następnie wykorzystał, składając jako dowód przed Sądem Okręgowym w Katowicach w sprawie z jego powództwa o sygnaturze akt: XVII C 78/18, tj. o czyn z art. 267 § 1 k.k. i art. 269b § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. (Wyrok Sądu Rejonowego w Mikołowie z dnia 30.03.2021 r., sygn. akt II K 1/21).
 2. M. P. został oskarżony o to, że w okresie od nieustalonego dnia nie później niż w dniu 06 czerwca 2013 roku w (…) Banku (…) przy ul. (…) w T. w zamiarze, aby n/n osoba pozyskała hasła do konta internetowego prowadzonego przez (…) S.A., a następnie dokonała zmiany bez upoważnienie istniejących numerów kont zdefiniowanych odbiorców na rachunku bankowym należącym do firmy (…) S.C. z/s w P., udostępnił jej swój rachunek bankowy o numerze (…) prowadzony przez bank (…) w celu przelania środków pieniężnych i osiągnięcia korzyści majątkowej w kwocie 24 244,78 zł na szkodę firmy (…) S.C. z/s w P. firmy czym pomógł w dokonaniu czynu zabronionego – tj. o czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 287 § 1 kk w zb. z art. 269 b § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 k.k. (Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 8 stycznia 2015 roku, sygn. akt IX Ka 579/14); 

Stan prawny na dzień: 3 lutego 2022 roku;

(5): Niszczenie baz danych, damage to databases (art. 268a k.k.)

O niszczeniu baz danych…

Przestępstwo z art. 268a kodeksu karnego nazywane jest przestępstwem niszczenia baz danych. Ochronie podlega bezpieczeństwo danych informatycznych, na które składa się ich poufność, integralność i dostępność.  

Art. 268a § 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa, zmienia lub utrudnia dostęp do danych informatycznych albo w istotnym stopniu zakłóca lub uniemożliwia automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto, dopuszczając się czynu określonego w § 1, wyrządza znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 268 k.k. chroni zapis informacji. Natomiast art. 268a k.k. odnosi się do danych informatycznych. Zgodnie z definicją zawartą w Konwencji o cyberprzestępczości „dane informatyczne to dowolne przedstawienie faktów, informacji lub pojęć w formie właściwej do przetwarzania w systemie komputerowym, łącznie z odpowiednim programem powodującym wykonanie funkcji przez system informatyczny”. 

Przyjmuje się, że ochronie podlegają jedynie dane informatyczne zapisane w formie elektronicznej. 

Kim jest sprawca przestępstwa niszczenia baz danych i jak się zachowuje? 

Niszczenie baz danych odbywa się poprzez działanie i może zostać dokonanie przez każdego, a przez zaniechanie jedynie w przypadku osoby, która odpowiada za bezpieczeństwo bazy danych.

Przestępstwo polega na zniszczeniu, uszkodzeniu, usunięciu, zmianie i utrudnieniu dostępu do danych informatycznych, zakłócaniu lub uniemożliwianiu automatycznego przetwarzania, gromadzenia lub przekazywania danych informatycznych będącym następstwem działania sprawcy, niezależnym od samego działania lub zaniechania.

Nie dochodzi do popełnienia przestępstwa, jeśli doszło do uzupełnienia danych, które nie wpłynęło na ich sens np. dopisanie nieistotnej treści do kodu źródłowego. Samo uzyskanie dostępu do systemu bez uszkodzenia danych nie może spowodować przypisania omawianego przestępstwa. W takim przypadku przypisać można przestępstwo z art. 267 § 2 k.k. 

Rozstrzygając o przypisaniu sprawstwa należy wziąć pod uwagę, czy działanie sprawcy wpłynęło w jakikolwiek sposób na procesy zachodzące w systemach informatycznych, czyli należy ocenić, czy stopień społecznej szkodliwości czynu jest wyższy niż znikomy. 

Jaka kara grozi za niszczenie baz danych?

Za niszczenie baz danych z § 1 grozi kara pozbawienia wolności od 1 miesiąca do 3 lat. Natomiast w przypadku § 2 przewiduje się karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. 

Przestępstwo ścigane jest na wniosek pokrzywdzonego. 

Kiedy dochodzi do popełnienia przestępstwa z art. 268a, a kiedy z art. 268 kodeksu karnego? 

W wielu przypadkach trzeba będzie wybrać, czy należy zastosować art. 268a czy art. 268. Jeśli zachowanie sprawcy dotyczyć będzie danych informatycznych, które będą miały cechy informacji należy zastosować art. 268 k.k., a w przypadku danych informatycznych właściwy będzie art. 268a k.k. (lex specialis). 

Kiedy może dojść do wyrządzenia znacznej szkody majątkowej wskazanej w § 2 art. 268a k.k.? 

Przestępstwo określone w art. 268a § 2 k.k. charakteryzuje skutek w postaci powstania znacznej szkody majątkowej. Wartość takiej szkody przekracza 200 000 zł (art. 115 § 5 k.k.). 

Przykłady orzecznictwa dotyczącego przestępstwa niszczenia baz danych:

 • „W dniu 25 września 2019 r. w miejscu dotychczas nieustalonym, a ujawnionym w L. woj. (…), poprzez wykorzystanie adresu email tj. (…) i hasła nadanego mu w trakcie zatrudnienia w firmie Centrum (…) z siedzibą w W. na ul. (…) z G. (…) należącej do G. P., nie będąc już w niej zatrudnionym, uzyskał bez uprawienia dostęp do internetowego profilu w serwisie (…) o nazwie „. (…).PL” należący do wymienionej firmy, a następnie usunął ww. profil wraz z znajdującymi sią tam danymi informatycznymi, czym działał na szkodę G. P., Centrum (…) z siedzibą w W., na ul. (…) z G. (…), tj. o czyn z art. 268a § 1 k.k. (wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie z dn. 6.10.2020 r., sygn. akt II K 1222/19);
 • „W okresie od września 2013 r. do 3 lutego 2015 r., prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą (…) świadcząc usługi wdrożenia systemu księgowo – kadrowego C. (…) na rzecz firmy Przedsiębiorstwa Handlowo Produkcyjno-Usługowego (…) pomimo zerwania współpracy i wezwania do zwrotu haseł odmówił przekazania danych dostępowych do funkcji administratora systemu C. (…), ograniczając prawa użytkownika do legalnie zakupionego programu, co w istotnym stopniu zakłóciło automatyczne przetwarzanie danych w ten sposób, ze firma Przedsiębiorstwa Handlowo Produkcyjno-Usługowe (…) bez posiadania haseł administratora mogła korzystać jedynie z ww. programu w zakresie użytkowym, bez możliwości dokonywania zmian konfiguracyjnych/parametrycznych, właściwego reagowania na awarie, aktualizowania systemu, wykonania kopii zapasowych baz danych czym działał na szkodę ww. firmy powodując straty w kwocie nie mniej niż 50 000 zł, tj. o czyn z art. 268a § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.” (wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu z dn. 31.08.2020 r., sygn.. akt II K 357/18). 

Co o niszczeniu baz danych mówi Sąd Najwyższy?

W wyroku z dnia 30 września 2015 roku (II K 115/15) Sąd Najwyższy uznał, że:

„Przepis art. 268a k.k. penalizuje dwa rodzaje zakazanego zachowania się sprawcy. Pierwszym z nich jest niszczenie, uszkadzanie, usuwanie, zmiana oraz utrudnianie dostępu do wszystkich danych informatycznych. Drugi rodzaj zachowania godzi w proces prawidłowego automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania danych informatycznych w stopniu istotnym. Zachowanie to może polegać na zakłócaniu lub uniemożliwianiu działania procesu. Pojęcie zaś zakłócenia automatycznego przetwarzania, przekazywania lub gromadzenia danych informatycznych obejmuje wszelkie czynności oddziałujące na te procesy, których skutkiem jest ich nieprawidłowy przebieg lub spowolnienie, a także zniekształcenie czy modyfikacja przetwarzanych, przekazywanych lub gromadzonych danych informacji. Uniemożliwienie natomiast oznacza zatrzymanie tych procesów lub niemożność ich podjęcia. 

Dane informatyczne, o których mowa w przepisie art. 268a k.k. to zapis określonej informacji przechowywanej na dysku komputera lub na innym komputerowym nośniku informacji”.

Stan prawny na dzień: 22.01.2022 r.

Przestępczość teleinformatyczna XXI 2021, Gdynia – relacja z konferencji

Relacja z konferencji „Przestępczość Teleinformatyczna XXI 2021” Gdynia #ptxxi

W dniach 21-23 września 2021 roku brałam udział w konferencji naukowej „Przestępczość Teleinformatyczna XXI 2021”, która organizowana jest obecnie przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni (dawniej znana wszystkim z branży jako TAPT w Szczytnie).

Moje wystąpienie dotyczyło problematyki współpracy międzynarodowej organów ścigania w zwalczaniu przestępczości kryptowalutowej.

Każdy z biorących udział w dyskusjach przedstawicieli różnych służb, rządu, świata akademickiego i sektora prywatnego podkreślał i postulował konieczną, szeroką i powszechną edukację społeczeństwa w zakresie walki z cyberprzestępczością. Tutaj nie ma co się ścigać o wyniki, nie ma wygranych, a wygrać możemy tylko współpracując. Skala i skuteczność działania oszustów w sieci budzi przerażenie. Codziennie dzwonią klienci, którzy stali się ofiarami fraudu inwestycyjnego lub innego podobnego. Pamiętajmy, że ofiarami stosowanych metod socjotechnicznych sprawców może się stać każdy bez względu na wiek, płeć czy wykształcenie.

Przed podjęciem decyzji o inwestycji sprawdźcie przynajmniej:

– dane rejestrowe danego podmiotu np. platformy inwestycyjnej

– czy nie wydano żadnego komunikatu prasowego o prowadzonych postępowaniach lub ostrzeżeniach wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego albo czy w raportach Rzecznika Finansowego nie znajduje się wzmianka o tym podmiocie

– treść strony internetowej tego podmiotu i umieszczone na niej informacje (treść często zawiera błędy językowe)

Pamiętajcie również, że:

– kryptowaluty nie są regulowane przepisami prawa

– nie są pieniędzmi – inwestycje w kryptowaluty nie są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

– inwestujecie na własne ryzyko

#PrzestępczośćTeleinformatyczna #PrzestępczośćKryptowalutowa #Kryptowaluty #AMWGdynia

https://ptxxi.amw.gdynia.pl

(3): Bezprawny podsłuch i naruszenie tajemnicy komunikacji, tzw. sniffing (art. 267 § 3 k.k.) | Cykl „35 cyberprzestępstw w polskim prawie karnym”

Art. 267 § 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego. 

§ 3. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.

Na czym polega przestępstwo bezprawnego posługiwania się urządzeniem podsłuchowym?  

Przepis § 3 art. 267 kodeksu karnego chroni poufność przekazu informacji. Karalne podsłuchiwanie polega na przechwytywaniu treści informacji podczas procesu komunikacji albo na wykorzystaniu dla uzyskania informacji urządzeń podsłuchowych, wizualnych albo innych urządzeń lub oprogramowani. Podstawowy warunek, aby można było przypisać sprawstwo podsłuchującej osobie jest brak jej uprawnień do określonej informacji. Poufny charakter informacji oceniany jest raczej z woli osób biorących udział w spotkaniu, a nie z samej treść przekazu (SN z 27.02.2016 r., OSNKW 2016, Nr 8, poz. 540). 

Czynu tego można się dopuścić poprzez:

 1. „zakładanie” urządzeń podsłuchowych, czyli wszelkie czynności polegające na instalowaniu urządzenia specjalnego w miejscu pozyskania informacji (W. Wróbel, Kodeks karny, t. II 2007, s. 1293). 
 2. posługiwanie się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym i innym urządzeniem lub oprogramowaniem stanowi wykorzystywanie takich urządzeń podczas uzyskiwania informacji. Takim urządzeniem może być „każde urządzenie służące do utrwalania obrazu lub dźwięku, a zatem przeznaczone do tego celu urządzenie typu analogowego lub cyfrowego, np. aparat fotograficzny, dyktafon (SN z 27.02.2016 r., OSNKW 2016, Nr 8, poz. 540). Inni przedstawiciele doktryny uważają, że mowa tutaj o urządzeniach, które są przysposobione do uzyskiwania informacji (W. Wróbel, Kodeks Karny, t. 2, 2013, s. 1506-1507). 
 3. Posłużenie się oprogramowaniem, czyli posłużenie się szpiegującym programem komputerowym przechwytującym hasła, w tym:
 • koniem trojańskim (tojan), czyli z pozoru niewinny program, który umożliwiający hackerowi na dokonywanie działań wbrew intencji użytkownika;
 • spyware – program komputerowy przesyłający osobie nim posługującej się informacje o danych osobowych użytkownika, hasłach, numerach kart płatniczych; 
 • backdoor – program komputerowy umożliwiający hackerowi ominięcie zabezpieczeń i dostęp do systemu operacyjnego; 
 • keylogger – program sprawujący kontrolę nad systemem operacyjnym, który rejestruje naciśnięcia klawiatury i przechwytuje hasła. 

Przykłady urządzeń wykorzystywanych do popełnienia tego przestępstwa:

 • aparat fotograficzny,
 • magnetofon,
 • dyktafon,
 • mikrofon,
 • kamera,
 • telefon komórkowy,
 • komputer.

Czyn zagrożony jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności. Przestępstwo ścigane jest wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego. 

Przykłady czynów polegających na bezprawnym podsłuchu i naruszeniu tajemnicy komunikacji:

Wśród przykładów czynów, które spełniają przesłanki wskazane w omawianym przepisie będą te polegające na założeniu podsłuchu: 

 • przy stoliku w restauracji, 
 • w samochodzie, 
 • w pokoju hotelowym,
 • w sali narad.

Zainstalowanie w cudzym pojeździe urządzenia służącego do pozyskiwania informacji o trasie jazdy. Bezprawne zainstalowanie w cudzym pojeździe urządzenia służącego do pozyskiwania informacji o trasie jazdy i tym samym o miejscu przebywania danej osoby jest niedozwolone i stanowi czyn zabroniony, o którym mowa w art. 267 § 3 k.k. 

Podsłuch a rozwód

Oskarżone od końca maja 2019r przez okres około dwóch tygodni w B., celem uzyskania informacji, do której nie była uprawniona posłużyła się urządzeniem podsłuchowym w postaci aplikacji szpiegującej w telefonie służbowym swojego męża Z. F. w celu wykrycia zdrady małżeńskiej i dla celów postępowania rozwodowego uzyskując bez uprawnienia dostęp do informacji dla niej nie przeznaczonej, czym działała na szkodę Z. F. (SR Bełchatów, sygn. akt II K 169/21). 

Problemy natury prawnej

 1. Uprawniony do informacji 

Nie popełnia przestępstwa ten, kto posługuje się urządzeniem podsłuchowym opisanym w przepisie art. 267 § 3 k.k. w celu uzyskania informacji, o ile jest do jej uzyskania uprawniony.

2. Odpowiedzialność detektywów

Stosujący podsłuch detektyw naraża się taką samą odpowiedzialność karną, jak każda inna osoba, o ile do uzyskania informacji nie jest uprawniony. Artykuł 45 ustawy o usługach detektywistycznych penalizuje zachowania polegające na wykonywaniu podczas świadczenia usług detektywistycznych czynności ustawowo zastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych. Przy wykonywaniu zleconych czynności detektyw ma obowiązek kierować się zasadami etyki oraz lojalnością wobec zlecającego usługę, poza tym powinien działać ze szczególną starannością, aby nie naruszyć wolności i praw człowieka i obywatela (art. 6 ustawy o usługach detektywistycznych). Natomiast zgodnie z art. 7 ww. ustawy, wykonując swoje czynności detektyw nie może stosować środków technicznych oraz metod i czynności operacyjno-rozpoznawczych, zastrzeżonych dla upoważnionych organów na mocy odrębnych przepisów.

3. Znieważenie w prywatnej rozmowie i ochrona dóbr osobistych

Rozmowa prywatna, poufna nie prowadzi do naruszenia godności osoby trzeciej, która w rozmowie nie uczestniczy, wobec tego nie ma ona uprawnienia do nagrywania takiej rozmowy. Dokonując nagrania popełnia przestępstwo i oczywiście działa bezprawnie z punktu widzenia oceny cywilnoprawnej. (P. Księżak, MOP, Niepubliczne naruszenie czci a dopuszczalność i skutki nagrywania i filmowania sytuacji prywatnych – glosa – V CSK 361/13). 

Zdjęcie: pixabay.com

Stan prawny na dzień: 22 sierpnia 2021 roku

(2): Nieuprawniony dostęp do całości lub części systemu informatycznego (art. 267 § 2 k.k.) | Cykl „35 cyberprzestępstw w polskim prawie karnym”

Art. 267 § 1 k.k.  Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego. (…)

Na czym polega przestępstwo nielegalnego dostępu do całości lub części systemu informatycznego? 

W sytuacji, gdy nie dochodzi do przełamania zabezpieczeń, ale sprawca uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego zastosowanie znajdzie kwalifikacja prawna przestępstwa z art. 267 § 2 k.k. 

Definicja systemu informatycznego znajduje się poza kodeksem karnym w innych aktach prawnych. Zgodnie z art. 1 lit. a ustawy o Krajowym systemie cyberprzestępczości „system informatyczny oznacza każde urządzenie lub grupę wzajemnie połączonych lub związanych ze sobą urządzeń, z których jedno lub więcej, zgodnie z programem wykonuje automatyczne przetwarzanie danych”.

Uzyskując dostęp do tylko części lub całości systemu informatycznego można uzyskać dostęp do chronionych danych lub jedynie do części konfiguracyjnej (J. Wasilewski, Przestępczość, s.172). 

Czyn zagrożony jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności. Przestępstwo ścigane jest wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego. 

Przykłady czynów polegających na nielegalnym dostępie do systemu informatycznego

Przykład nr 1: R.K. został oskarżony o to, że w okresie od dnia 1 lutego 2015 r. do dnia 14 lutego 2015 r. w nieustalonym miejscu bez uprawnienia, uzyskał dostęp do systemu informatycznego zawartego w pamięci telefonu komórkowego Samsung G. nt (…)* użytkowanego wyłącznie przez I.K. w ten sposób, że w dniu 1 lutego 2015 r. w S. wbrew woli pokrzywdzonej I.K. wyrwał jej telefon z ręki i zabrał go, a następnie w nieustalonym dniu, ale nie później niż 3 lutego 2015 r., uzyskał dostęp do zapisanych w nim zdjęć i wiadomości tekstowych, tj. o przestępstwo z art. 267 § 2 k.k. (SO Poznań, sygn. akt IV Ka 5/18)

Przykład nr 2: A.Ś. został oskarżony o to, że w okresie od października 2013 roku do kwietnia 2014 roku w J. i w K., województwa (…), posługując się oprogramowaniem służącym do transferu plików bez uprawnienia uzyskał dostęp do całości systemu informatycznego to jest bazy danych programu komputerowego (…), nazw użytkowników i odpowiadających im haseł dostępu, które były zapisane w plikach konfiguracyjnych, czym działał na szkodę A.L.K., to jest popełnienia czynu wyczerpującego ustawowe znamiona występku określonego art. 267 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i w zw. z art. 4 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 267 § 1 k.k. w zw. z art. 267 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i w zw. z art. 4 § 1 k.k. (SO w Świdnicy, sygn. akt IV Ka 720/17)

Przykład nr 3: M.W. został oskarżony o to, że w dniu 29 kwietnia 2014 r. w W. nie będąc do tego uprawnionym, uzyskał dostęp do konta pocztowego (…), logując się do niego z komputera służbowego o numerze IP (…), a następnie po skopiowaniu znajdującej się tam korespondencji mailowej A.W. z K. C. w dniu 11 czerwca 2014 r. uzyskane w ten sposób bezprawnie wiadomości mailowe ujawnił przed Sądem Okręgowym w W. w postępowaniu o sygn. akt III C 1/14 o rozwód pomiędzy M.W. a A. W., tj. o czyn z art. 267 § 2 k.k. w zb. z art. 267 § 4 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. (SO Warszawa-Praga w Warszawie, sygn. akt VI Ka 1461/16). 

Problemy natury prawnej

 1. Włamanie do systemu informatycznego dla żartów 

Nie ma znaczenia nieistotność celu uzyskania dostępu do systemu informatycznego. Włamanie do systemu informatycznego chociażby dla żartu powoduje, że można przypisać sprawstwo tego czynu (J. Kosiński, Paradygmaty, s. 51). 

2. Czy wykonywania testów penetracyjnych jest karalne? 

W przypadku pracy pentesterów (etycznych hackerów) zastosowanie znajdzie art. 269c k.k., który czyni bezkarnymi działania mające na celu zabezpieczenie systemu informatycznego, o czym więcej już wkrótce. 

Zdjęcie: pixabay.com

Stan prawny na dzień: 21 sierpnia 2021 roku

Kampania „16 dni Akcji Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet”; cyberprzemoc


Dzisiaj rusza kampania „16 dni akcji przeciwko przemocy wobec kobiet”. 

Przy tej okazji warto zwrócić uwagę na to, że kobiety doświadczają przemocy również w sieci. #PrzemocOnline #OnlineViolance#Cyberprzemoc

Jak podaje Amnesty International, aż ¼ młodych użytkowniczek Internetu (18-34) w Polsce doświadczyła cyberprzemocy przynajmniej raz. Zwykle były to seksistowskie czy przemocowe komentarze wobec nich. Przeważająca większość respondentek (78%) czuła bezradność i osamotnienie w obliczu cyberprzemocy. Większość doświadczyła też obniżenia samoceny i pewności siebie oraz poczucia izolacji. Zaskakujący może być wynik dotyczący sprawców: prawie połowa kobiet powiedziała, że była to osoba w jakiś stopniu jej znana. Natomiast 9% wskazała jako sprawcę byłego lub obecnego partnera. Więcej: https://amnesty.org.pl/cyberprzemoc-wobec-kobiet-powszechn…/

Cykl „35 cyberprzestępstw w polskim prawie karnym”

Rozpoczynam cykl „35 cyberprzestępstw w polskim prawie karnym”.

Przestępczość komputerowa i cyberprzestępczość trudne są do jednoznacznego zdefiniowania. Przyjmuje się, że ciągły postęp techniczny nie sprzyja przyjęciu stałej definicji przestępstwa komputerowego (A. Adamski).

W polskim prawie karnym nie znajdziemy definicji ani przestępstwa komputerowego ani cyberprzestępstwa. Taka definicja znajduje się w przyjętej w 2013 roku Polityce Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej:

„Cyberprzestępstwo to czyn popełniony w obszarze cyberprzestrzeni”.

Według Interpolu przestępczość komputerowa obejmuje czyny skierowane przeciwko systemowi komputerowemu (ujęcie wertykalne) i czyny dokonane przy użyciu komputera jako narzędzia (ujęcie horyzontalne).

Powyższe czyni pożądaną próbę usystematyzowania najczęściej popełnianych cyberprzestępstw z prawnego punktu widzenia.

Oto plan publikacji poszczególnych wpisów na blogu z cyklu 35 cyberprzestępstw w polskim prawie karnym”:

 1. Nielegalny dostęp do systemu (hacking) – art. 267 § 1 k.k.
 2. Nieuprawniony dostęp do całości lub części systemu informatycznego – art. 267 § 2 k.k.
 3. Naruszenie tajemnicy komunikacji (sniffing) – art. 267 § 3 k.k
 4. Naruszenie integralności danych (wirusy, robaki, trojany) – art. 268 k.k. i art. 268a k.k.
 5. Naruszenie integralności systemu (spamming, ataki DDos, Ping flod itp.) – art. 269 k.k.
 6. Sabotaż komputerowy (zakłócanie systemu komputerowego) – art. 269a k.k.
 7. Wytwarzanie narzędzi hackerskich – art. 269b k.k.
 8. Zniszczenie lub pozbawienie mocy dowodowej dokumentu elektronicznego – art. 276 
 9. Nielegalne uzyskanie programu komputerowego – art. 278 k.k.
 10. Kradzież impulsów telefonicznych – art. 285 k.k.
 11. Oszustwo (popełnione przy wykorzystaniu komputera) – art. 286 k.k.
 12. Oszustwo komputerowe – art. 287 k.k. 
 13. Przestępstwa seksualne na szkodę małoletniego (grooming itp.) – art. 200a k.k., art. 202 k.k.
 14. Przestępstwa przeciwko czci, czyli zniewaga i zniesławienie – art. 212 k.k., 216 k.k
 15. Publiczne propagowanie faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju – art. 256 k.k.
 16. Cyberstalking – art. 190a k.k.
 17. Kradzież tożsamości – art. 190a § 2 k.k.
 18. Paserstwo umyślne lub nieumyślne (słupy z phishingu) – art. 291 k.k. i art. 292 k.k.
 19. Cyberszpiegostwo – art. 130 k.k.
 20. Naruszenie praw własności intelektualnej – art. 115 – 123 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 21. Handel kosztami – art. 271 k.k., art. 62 kodeksu karnego skarbowego (k.k.s.).
 22. Obrażanie uczuć religijnych w cyberprzestrzeni – art. 196 k.k.
 23. Zbywanie własnego lub cudzego dokumentu stwierdzającego tożsamość w cyberprzestrzeni – art. 274 k.k.
 24. Rozpowszechnianie lub publiczne prezentowanie treści mogących ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym w zamiarze, aby przestępstwo takie zostało popełnione – art. 255a k.k.
 25. Ujawnienie informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne” – art. 265 k.k.
 26. Nielegalne ujawnienie informacji uzyskanej w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową – art. 266 § 1 k.k.
 27. Ujawnienie informacji niejawnej o klauzuli „zastrzeżone” lub „poufne” przez funkcjonariusza publicznego – art. 266 § 2 k.k.
 28. Bezprawne rozpowszechnianie filmów, muzyki, gier komputerowych i oprogramowania.
 29. Handel ludźmi i narządami ludzkimi w cyberprzestrzeni.
 30. Handel towarami licencjonowanymi bez posiadania odpowiednich dokumentów, w tym obrót dobrami nielegalnymi (narkotyki i prekursory do ich produkcji, broń, materiały wybuchowe i odczynniki chemiczne, chronione gatunki zwierząt).
 31. Nielegalny handel towarami akcyzowymi, w tym wyrobami tytoniowymi.
 32. Handel przedmiotami pochodzącymi z przestępstw i nielegalny obrót dobrami dziedzictwa narodowego.
 33. Wymuszenia i kierowanie gróźb karalnych przez zorganizowane grupy przestępcze.
 34. Nielegalny hazard w cyberprzestrzeni.
 35. Inne.

Już jutro pierwszy wpis o hackingu. Zapraszam!

Stan na dzień: 13 października 2020 roku

Zdjęcie: http://www.pixabay.com