Oznaczenia indywidualizujące i ich ochrona w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

aisle-3105629_1280

Oznaczenia indywidualizujące

Ochrona oznaczeń odnosi się do oznaczeń:

 • przedsiębiorcy
 • przedsiębiorstwa
 • towarów i usług

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowi jedyną podstawę dla ochrony niezarejstrowanych znaków towarowych, a dla znaków zarejestrowanych ma charakter uzupełniający.

Aby doszło do wprowadzenia w błąd co do oznaczenia indywidualizującego:

 • musi pojawić się możliwość wpływu na decyzje konsumentów
 • musi dojść do oceny zachowania przeciętnego konsumenta
 • naruszenia wobec chronionego pierwszeństwa na rynku

Art. 10. Wprowadzenie w błąd co do istotnych cech towarów lub usług

 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich. 
 2. Czynem nieuczciwej konkurencji jest również wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki określone w ust. 1, chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi.

Na gruncie art. 10 uznk ochronie oprócz znaku towarowego podlegają:

 • układ graficzny
 • symbole
 • kolorystyka

Czym jest wprowadzenie w błąd?

W żadnej z ustaw nie ma definicji wprowadzenia w błąd,ale można przyjąć w myśl art. 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, że: Praktykę rynkową uznaje się za działanie wprowadzające w błąd, jeżeli działanie to w jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął. 

Kim jest przeciętny konsument?

Zgodnie z art. 2 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym:

Przeciętny konsument: konsument, który jest dostatecznie dobrze poinformowany, uważny i ostrożny; oceny dokonuje się z uwzględnieniem czynników społecznych, kulturowych, językowych i przynależności danego konsumenta do szczególnej grupy konsumentów, przez którą rozumie się dającą się jednoznacznie zidentyfikować grupę konsumentów, szczególnie podatną na oddziaływanie praktyki rynkowej lub na produkt, którego praktyka rynkowa dotyczy, ze względu na szczególne cechy, takie jak wiek, niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa;

Niewolnicze naśladownictwo jako delikt czynu nieuczciwej konkurencji

Polega na wprowadzeniu w błąd poprzez pasożytnicze wykorzystanie cudzych nakładów inwestycyjnych, cudzej renomy i pracy w drodze kopiowania gotowego produktu (E. Nowińska), takiego który nadaje się do natychmiastowego wprowadzenia do obrotu.

Możliwe są dwa rodzaje naśladownictwa wywołującego konfuzję co do:

 • pochodzenia
 • gotowego produktu, czyli takiego, który może zostać wprowadzony do obrotu

Stan na dzień: 9 kwietnia 2019 roku

Foto:pixabay.com

Czytaj dalej Oznaczenia indywidualizujące i ich ochrona w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

REKLAMA JAKO CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

night-692261_1280

Współcześnie trudno nam sobie wyobrazić prowadzenie działalności gospodarczej bez posługiwania się reklamą, a szczególnie ważna jest ona w Internecie. Jednakże, warto mieć na uwadze, że reklama została uregulowana przepisami prawa i działalność reklamowa ma swoje granice, co oznacza, że ich przekroczenie może wiązać się odpowiedzialnością cywilną lub nawet odpowiedzialnością karną.

CZYM JEST REKLAMA?

Nie ma jednej ustawowej definicji reklamy i nie ma jednego aktu prawnego, który całościowo określałby reklamę, która uregulowana jest sektorowo. Najszerzej określa ją ustawa o radiofonii i telewizji oraz prawo farmaceutyczne, a do każdej z nich odnosi się ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej jako uznk). Zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

Art. 16 Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności:
1) reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka;
2) reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi;
3) reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci;
4) wypowiedź, która, zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji;
5) reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt klienta niezamówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji.
6) uchylony.

Szczególne regulacje dotyczące reklamy (reklama w mediach, reklamy lekarstw i używek)

Ustawa o radiofonii i telewizji – reklamą jest przekaz handlowy, pochodzący od podmiotu publicznego lub prywatnego, w związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zmierzający do promocji sprzedaży lub odpłatnego korzystania z towarów lub usług; reklamą jest także autopromocja (reguluje reklamy w mediach w sposób najszerszy spośród innych regulacji tego rodzaju); Czytaj dalej REKLAMA JAKO CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Linkowanie i prawo

interaction-1233873_1280

Czy linkowanie jest legalne i jeśli tak, to czy zawsze?

Co kryje się pod pojęciami: link, URL, deep link, embedded link, framing?

Link stanowi odesłanie do treści w Internecie, który ułatwia korzystanie z niego i czyni  zasoby Internetu bardziej dostępne.

Adres URL jest elementem linku (ang. Uniform Resource Locator – ujednolicony format adresowania zasobów informacji znajdujących się w Internecie). Adres URL wskazuje lokalizację pliku, do którego odsyła. Przykładem linku odsyłającego będzie: http://www.cyberlaw-by-judyta.com

Deep link jest odesłaniem bezpośrednio do podstrony z pominięciem głównej strony.

Embedded link jest umieszczeniem w linku cudzych utworów, które pozwala na pominięcie przekierowania w celu zapoznania się z utworem (linki ze zdjęciem, filmem lub tekstem stanowiącym utwór).

Framing jest pozostawieniem w formie ramki strony z linkiem, pomimo tego, że użytkownik znajduje się na stronie, do której został odesłany.

Występują zatem dwa rodzaje linków:

 • odsyłające (za pomocą adresu URL);
 • osadzające (pozwalające zapoznać się z utworem bez konieczności przekierowania do strony źródłowej).

Czy linkowanie uregulowane zostało przez prawo i jak kształtuje się orzecznictwo w tym zakresie?

Linkowanie nie zostało wprost uregulowane przez ustawodawcę. Ale na podstawie orzecznictwa sądów polskich i unijnych odnoszącego się do linków wyraźnie można stwierdzić, że co do zasady linkowanie jest legalne i dozwolone przez polskie i unijne prawo autorskie, czyli nie narusza praw autorskich twórcy utworu.

Przy ocenie, czy w konkretnym przypadku linkowanie jest legalne należy w świetle dotychczasowego orzecznictwa ocenić jego cel, a nie formę wykorzystania linku.

Linkowanie dotyka również zagadnień związanych z ochroną wolności słowa i inne potraktowanie tego zagadnienia sprowadziłoby się do naruszenia jednej z podstawowych wolności i praw człowieka.

Obecnie trwają jeszcze prace nad unijną reformą prawa autorskiego i bardzo prawdopodobne jest to, że w najbliższych latach dojdzie do istotnych zmian w regulacjach dotyczących linkowania.

Sprawa Svensson Czytaj dalej Linkowanie i prawo

28 stycznia – Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych i projekt edukacyjny „Twoje Dane – Twoja Sprawa

network-3219319_1280

Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych

Co roku 28 stycznia obchodzony jest Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych, który staje się pretekstem do analizy i oceny poziomu ochrony danych osobowych w Europie.

Ustanowiony został w 2007 roku przez Komitet Ministrów Rady Europy w rocznicę sporządzenia najstarszej umowy międzynarodowej dotyczącej ochrony danych osobowych, czyli Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Pierwsze miesiące obowiązywania RODO

Przy okazji przypadającego na 28 stycznia Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych czas na krótkie podsumowanie tego, co wydarzyło wskutek reformy ochrony danych osobowych, która rozpoczęła się 25 maja 2018 roku, kiedy obowiązywać zaczęło Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Jak wskazuje Urząd Ochrony Danych Osobowych przez ostatnie 7 miesięcy wpłynęło ponad 3 tysiące skarg na nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych i już niedługo mogą pojawić się pierwsze kary pieniężne.

Duża część składanych skarg zawiera błędy formalne i skarżący wzywani są do uzupełnienia braków, co wydłuża postępowanie.

Warto zapamiętać, że aby móc złożyć skargę do UODO wcześniej musi zostać złożony sprzeciw samemu administratorowi danych.

Przedstawione statystyki UODO pokazują, że stopniowo zwiększa się świadomość społeczeństwa polskiego dotycząca ochrony danych osobowych.

Program edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa” 

Przy okazji Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych, Urząd promuje swój sztandarowy program edukacyjny.

Od 2009 roku Urząd prowadzi Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Program ma na celu podniesienie kompetencji nauczycieli oraz kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów.

Program „Twoje dane – twoja sprawa” kierowany jest do tych, którzy uważają, że odpowiednia wiedza i kształtowanie nawyków w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych umożliwi dzieciom i młodzieży odpowiedzialne i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

 

Stan na dzień: 28 stycznia 2019 roku

Foto: pixabay.com

Fake news – jak z nim walczyć?

fake-1903774_1280

CZYM SĄ FAKE NEWSY?

Pomimo, że nie przyjęła się żadna definicja fake newsów, to ogólnie można je określić jako nieprawdziwe wiadomości lub inaczej formę przekazywania informacji, która opiera się na celowej dezinformacji lub oszustwie, rozprzestrzenianej poprzez drukowane i nadawcze serwisy informacyjne, media elektroniczne czy serwisy społecznościowe. Informacje te są pisane i publikowane w celu wprowadzenia w błąd, albo w celu uzyskania finansowych lub politycznych korzyści. Często stosują chwytliwe nagłówki w celu zwrócenia możliwie dużej uwagi.

Natomiast według Komisji Europejskiej:

 • dezinformacja to możliwe do zweryfikowania nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje – tworzone, przedstawiane i rozpowszechniane w celu uzyskania korzyści gospodarczych lub wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które mogą wyrządzić szkodę publiczną.
 • Szkoda publiczna obejmuje zagrożenia dla demokratycznych procesów politycznych i kształtowania polityki oraz dla dóbr publicznych, takich jak ochrona zdrowia obywateli UE, środowisko naturalne lub bezpieczeństwo. Dezinformacja nie obejmuje: błędów sprawozdawczych, satyry i parodii ani wyraźnie oznaczonych stronniczych wiadomości i komentarzy.

Należy rozróżnić nieprawdziwe i wprowadzające w błąd fałszywe wiadomości od satyry lub parodii, która jest przeznaczona dla humoru, ale nie ma na celu wprowadzenia odbiorców w błąd.

JAK ROZPOZNAĆ FAKE NEWS?

Czytaj dalej Fake news – jak z nim walczyć?

Nowy Rok 2019 z blogiem „Cyberlaw by Judyta”

1-kopia 2

ŻYCZENIA NOWOROCZNE 2019

Najlepsze życzenia noworoczne składam wszystkim Czytelnikom bloga „Cyberlaw by Judyta” i już teraz zapewniam, że będę Wam przekazywała coraz częściej dawkę merytorycznej wiedzy o  cyberprawie. Niedługo nowa odsłona bloga. Na początek nowy wpis „Hejt internetowy – jak się przed nim bronić?”.

Wszelkiej pomyślności w 2019 roku życzę moim Czytelnikom !!!

A co nas czeka w świecie nowych technologii w 2019 roku?

Klasycznie odpowiem, że trudno odpowiedzieć na to pytanie ze względu na specyfikę i ogromną zmienność świata nowych technologii, ale wśród bardzo prawdopodobnych można wskazać:

 • rozstrzygnięcie ostatecznego kształtu reformy prawa autorskiego,
 • dalsze wdrażanie sieci 5G,
 • nowe i modyfikacje aktualnych zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa,
 • dalszy rozwój sztucznej inteligencji i Internetu Rzeczy.

Miejmy nadzieję, że 2019 rok pozytywnie nas zaskoczy!

Dnia, 1 stycznia 2019 roku